Northern Litter D.B : 01.11.2013,  1+4

Ch Estet Classic Dreamlike              
    

                                           pedigree

 Male :

Estet Classic Northern Naren

Females :
Estet Classic Northern Nolene

1-1-Nolene Nov 2014

Estet Classic Northern Nevena

Estet Classic Northern Nerine

Estet Classic Northern Nabeela